Behandling av personuppgifter

Pantaenius AB behandlar de personuppgifter om försäkringstagaren som är nödvändiga för att Pantaenius AB ska kunna administrera försäkringsavtal, utföra skadereglering, fullgöra sina avtalsförpliktelser, fullgöra förpliktelser enligt lag, bedriva produktutveckling, statistik och riskhantering, samt för marknadsföringsändamål. Uppgifterna kommer normalt från försäkringstagaren själv, från annat bolag som Pantaenius AB samverkar med eller från offentliga register. Alla uppgifter om försäkringstagare behandlas konfidentiellt. Personuppgifterna kan för angivna ändamål komma att lämnas ut till andra bolag som Pantaenius AB samverkar med eller till myndighet som begärt uppgift.
Uppgifterna kan komma att överföras till land inom eller utom EU. Varje sådan överföring till tredje land sker enligt avtal med sekretess åtagande. Uppgifter som inte längre behövs raderas.

Enligt personuppgiftslagen har försäkringstagaren rätt att efter skriftlig begäran få information om vilka personuppgifter Pantaenius AB behandlar. Sådan begäran ska ställas till Pantaenius AB, Föreningsgatan 26, 211 52  Malmö. Begäran skall innehålla uppgift om person- och försäkringsnummer samt undertecknas av försäkringstagaren. Begäran om rättelse av personuppgift kan göras till samma adress.

“Denna webbsida använder Google Analytics, en webbanalystjänst som tillhandahålls av Google, Inc. (”Google”). Google Analytics använder “cookies”, dvs textfiler som placeras i er dator för att kunna analysera hur användare använder webbsidan. Informationen som genereras av sådan cookie genom er användning av webbsidan (inklusive er IP-adress) kommer att vidarebefordras till och lagras av Google på servrar i U.S.A. Google kommer att använda denna information i syfte att utvärdera er användning av webbsidan, sammanställa rapporter av aktiviteter på webbsidan för den som innehar webbsidan och tillhandahålla andra tjänster i samband med aktiviteter på webbsidan och användning av Internet. Google kan också överföra denna information till tredje parter om det krävs enligt lag, eller i de fall en tredje part behandlar informationen för Googles räkning. Google kommer inte att koppla samman er IP-adress med annan data som Google innehar. Ni kan neka användningen av cookies genom att välja vissa inställningar på er webbläsare, men vänligen observera att om ni gör detta kan det hända att ni inte har möjlighet att använda webbsidans funktionalitet fullt ut. Genom att använda denna webbsida, samtycker ni till att Google behandlar era personuppgifter på det sätt och för de syften som beskrivs ovan.”